Our Females

Names of the adults female dogs:

Aphrodite, Athena, Pandora, Gaia, Demeter, Hestia, Hera, Amphitrite, Persephone

Name of the female puppies

Hemera, Nemesis, Nyx, Rhea, Themis, Aura, Dione, Leto, Metis, Styx, Harmonia, Mania, Lyssa, Nemesis, Tethys, Chione, Ersa, Iris, Pandia, Alcyone, Sterope, Celaeno, Electra, Maia, Merope, Taygete, Selene, Pherousa, Daphne, Cassandra, Thaila, Antheia, Paidia, Pandaisia, Circe, Lynx, Urania, Thalia, Clio, Calliope, Europa, Hermione, Medusa, Pythia, Tyche, Alcyone, Alectrona, Aphaea, Bia, Brizo, Calliope, Calypso, Clio, Clotho, CybeleEris, Keres, Kotys, Selene, Thalia, Thetis, Urania